Polityka prywatności

Aktualny kurs

1 GBP = 4,72   PLN

1 EUR = 4,24   PLN

1 NOK = 0,436 PLN

Sprawdź jakie to proste


Polityka Prywatności serwis w internetowych Transfer24 Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach

1. Definicje terminów użytych w Polityce Prywatności

 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisów internetowych wskazanych w pkt. 2;
 • Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 
 • Operator, Administrator Danych Osobowych Użytkowników – Transfer24 Sp. z o.o. , z siedzibą w Kielcach, pod adresem: ul. Sienkiewicza 11; 25-350 Kielce, NIP 657-277-22-50, REGON 260204830, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311111. Kapitał zakładowy 240 000 zł, w całości wpłacony;
 • Serwisy  - serwisy internetowe umieszczone w domenach internetowych: 
  - www.transfer24.eu
  z których każdy odrębnie określany jest dalej jako ”Serwis”. 

2. Informacje ogólne

 • Operatorem serwisów internetowych:
  a)  www.transfer24.eu, 
  jest Transfer24 Sp. z o.o. , z siedzibą w Kielcach, pod adresem: ul. Sienkiewicza 11; 25-350 Kielce, NIP 657-277-22-50, REGON 260204830, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311111. Kapitał zakładowy 240 000 zł, w całości wpłacony.
 • Operator może pozyskiwać informacje o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • poprzez informacje i dane dobrowolnie wprowadzone w formularzach Serwisu;
  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka");
  • poprzez gromadzenie logów serwera www.
 • Operator dokłada wszelkich starań celem zapewnienia Użytkownikom Serwisów ochrony ich prywatności, oraz stosuje politykę minimalizacji działań prowadzących do udostępnienia danych o Użytkownikach lub powierzenia podmiotom trzecim przetwarzania takich danych.  Operator wdrożył i stosuje zasady oraz procedury ochrony danych osobowych Użytkowników, wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).  
 • Operator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Osoby zainteresowane mogą się skontaktować z Inspektorem we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Operatora pod adresem e-mail iodo@transfer24.eu; lub pisemnie na adres siedziby Operatora: ul. Sienkiewicza 11; 25-350 Kielce. 

3. Formularze serwisów.

 • Operator przy użyciu formularzy gromadzi i przetwarza wyłącznie informacje i dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 • Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 • Dane zapisane poprzez formularz są chronione przez Operatora zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza: 
  • Dane o użytkowniku (w tym dane osobowe) podane w formularzu rejestracji i aktywacji Konta w Serwisie transfer24 są przetwarzane przez Operatora jako Administratora Danych Osobowych w celu zawarcia umowy z Użytkownikiem oraz wykonywania na rzecz Użytkownika Usług określonych regulaminem tego Serwisu;
  • Dane o użytkowniku (w tym dane osobowe) podane w formularzu rejestracji i aktywacji Konta w Serwisie transfer24 mogą być także przetwarzane na cele marketingu (w tym bezpośredniego) usług Operatora – pod warunkiem wyrażenia na to uprzedniej, odrębnej i dobrowolnej zgody. 
  • Dane o użytkowniku (w tym dane osobowe) podane w formularzu kontaktowym w Serwisie transfer24 są przetwarzane przez Operatora jako Administratora Danych Osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz prowadzenia korespondencji. 
 • Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji do serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisów w tym zakresie współpracuje. Szczegółowe zasady udostępniania danych podmiotom trzecim danych zostały określone w pkt. 7 Polityki Prywatności. 
 • W trakcie wypełniania przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisach dane Użytkownika (szczególnie wykorzystywane w procesie logowania oraz inicjowania przekazu) dane Użytkownika są chronione przed kradzieżą lub przechwyceniem za pomocą szyfrowania przy pomocy certyfikatu SSL. Szyfrowaniu podlega cały proces od logowania na konto do wylogowania z konta (ochrona przekazywanych danych „end to end”). 

4. Logi serwera.

 • Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.
 • Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – w przypadku identyfikacji realizowanej przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji - w przypadku realizowania przez protokół HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce Użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.
 • Dane wskazane w pkt. 2 powyżej mogą być kojarzone z konkretnymi Użytkownikami Serwisów. 

5.  Newsletter oraz kontakt z Użytkownikami drogą elektroniczną, w tym marketing bezpośredni Operatora

 • Zamówienie od Operatora elektronicznych i bezpłatnych wiadomości o treściach marketingowych (w tym newslettera) nie wymaga wypełnienia odrębnego formularza. Operator na potrzeby przesyłania newsletterów i pozostałych form marketingu elektronicznego przetwarza następujące dane osobowe: Imię i Nazwisko, adres e-mail. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi zamówione treści. Imię i nazwisko pozwala zwracać się do Użytkownika w sposób spersonalizowany. 
 • Newslettery zawierają informacje dotyczące Serwisów i usług Operatora (np. promocje, nowe oferty, akcje partnerskie, loterie i konkursy dla użytkowników), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz inne informacje o treści marketingowej, dotyczące usług świadczonych w Serwisach.
 • Wyrażenie zgody na marketing elektroniczny na adres e-mail jest zawsze dobrowolne. Operator nigdy nie uzależnia  rejestracji Użytkownika lub aktywacji Konta w Serwisie od wyrażenia zgody na prowadzenie marketingu bezpośredniego na podany przez Użytkownika adres e-mail. 
 • Wyrażenie zgody na otrzymywanie newsletterów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody o następującej treści:
 • Użytkownik w każdym czasie może cofnąć swoją zgodę na marketing elektroniczny na podany adres e-mail, która stanowi jednocześnie dla Operatora sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na cele marketingowe, o którym mowa w art. 21 ust. 2 RODO. Cofnięcie zgody na otrzymywanie wiadomości stanowiących marketing mailowy (wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego) nie powoduje ograniczenia lub wyłączenia innych usług Operatora.
 • Cofnięcie zgody na otrzymywanie elektronicznych wiadomości e-mail o treściach marketingowych dokonuje się poprzez zaznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego pola w treści każdej takiej wiadomości. Niezależnie od sposobu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik może w każdej chwili złożyć Operatorowi oświadczenie o sprzeciwie wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co dla Operatora będzie równoznaczne z cofnięciem zgody na marketing bezpośredni. Oświadczenie może być złożone w dowolnej firmie, Operator zaleca jednak przesłanie go w wiadomości e-mail na adres e-mail: iodo@transfer24.eu    
 • Niezależnie od newslettera lub innych marketingowych wiadomości elektronicznych Operator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom, których dane kontaktowe posiada i które zaakceptowały Politykę Prywatności. Niezapowiedziane wiadomości nie stanowiące newslettera odnoszą się bezpośrednio do usług Operatora i działalności  jego Serwisów oraz obejmują informacje techniczne (w tym przerwy i zmiany w działaniu Serwisów, nowe funkcjonalności ) i prawno–organizacyjne (w tym informacje o zmianach regulaminów lub przekształceniach organizacyjnych Operatora). 

6.  Numer telefonu Użytkownika i marketing telefoniczny na podany numer telefonu

 • Numery telefonów podane przez Użytkowników są wykorzystywane na potrzeby świadczenia zamówionych usług, w tym w szczególności weryfikowania i potwierdzania zleceń oraz przekazywaniu Użytkownikowi informacji dotyczących realizacji zlecenia. W takim przypadku Operator wykonuje zarówno połączenia głosowe, jak i wysyła wiadomości SMS/MMS. 
 • Użytkownik może zezwolić Operatorowi na informowanie o nowych usługach, ofertach, akcjach promocyjnych, poprzez inicjowanie połączeń telefonicznych lub wysyłanie wiadomości SMS/MMS na podany numer telefonu. Operator zastrzega, że takie informacje lub oferty mogą stanowić  marketing bezpośredni towarów i usług.  
 • Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji i ofert na podany numer telefonu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody o następującej treści:
 • Użytkownik nieodpłatnie i w każdym czasie może cofnąć swoją zgodę na wykorzystywanie przez Operatora podanego numeru telefonu do prowadzenia marketingu bezpośredniego. 

7. Zasady przetwarzania i ochrony danych o Użytkownikach

 • Dane o Użytkownikach, w szczególności dane osobowe, są przetwarzane przez Operatora wyłącznie w celu, w którym zostały zgromadzone, podlegają adekwatnej ochronie oraz są udostępniane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 • Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator. 
 • Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz obowiązujących przepisów prawa krajowego, z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych aby zapewnić stopień bezpieczeństwa ochrony danych odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności podmiotów danych. 
 • Operator w toku wszelkich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników, zapewnia, aby dane osobowe były: 
  • Przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  • Adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celu przetwarzania;
  • Prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  • Przechowywane przez okres umożliwiający identyfikację osoby przez okres nie dłuższy niż to niezbędne do celów przetwarzania;
  • Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.
 • Operator zapewnia wszystkim Użytkownikom Serwisów prawo do:  
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • przenoszenia danych;
 • Każdy Użytkownik Serwisu posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec czynności przetwarzania danych, realizowanych przez Operatora. 
 • Do danych osobowych dostęp mogą uzyskać wyłącznie osoby posiadające wyraźne pisemne upoważnienie Operatora. 
 • Operator informuje, że do danych osobowych dostęp mogą uzyskać również uprawnione organy państwowe w ramach kompetencji określonych właściwymi przepisami, w szczególności organy wymiaru sprawiedliwości (w tym policja, prokuratura, sądy).
 • Operator może mieć obowiązek udzielenia informacji zebranych przez Serwis również innym podmiotom upoważnionym na podstawie zgodnych z prawem żądań i w zakresie wynikającym z żądania.
 • Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione przez Operatora w niezbędnym zakresie: 
  a) operatorom systemów płatności elektronicznej;
  b) operatorom pocztowym;
  c) podmiotom realizującym na zlecenie Operatora usługi marketingowe, w tym usługi personalizacji kontaktu z Użytkownikiem.   
 • Operator dopuszcza powierzenie przetwarzania danych osobowych Użytkowników podmiotom zewnętrznym wyłącznie w zakresie niezbędnym do obsługi księgowej, prawnej, oraz informatycznej Operatora. Operator może również powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym na jego zlecenie usługi z zakresu marketingu towarów i usług Operatora. Użytkownik może w każdym czasie uzyskać informacje o podmiotach, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, jak również o celu i zakresie powierzenia ich przetwarzania.  
 • Operator zapewnia każdemu Użytkownikowi bezpośredni i stały dostęp do aktualnej informacji o zasadach i procedurach przetwarzania oraz ochrony jego danych osobowych. Operator w szczególności informuje Użytkownika o wszelkich zmianach w tym zakresie. Dostęp do informacji jest realizowany poprzez udostępnienie na stronach Serwisów aktualnego brzmienia Polityki Prywatności i Polityki Cookies. Ponadto Użytkownik może w każdym czasie uzyskać informacje oraz odpowiedzi na pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej, oraz składać tą drogą wszelkie oświadczenia i żądania w zakresie przetwarzania jego danych osobowych. Użytkownik może w każdym czasie zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, ich zmiany lub poprawienia.     
 • W treści Polityki Prywatności Operator udostępnia Użytkownikowi wszelkie wymagane prawem informacje przed podaniem przez Użytkownika swoich danych osobowych oraz wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.  Rejestracja Użytkownika lub zamówienie przez niego usługi w Serwisie jest możliwa wyłącznie po złożeniu przez niego oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką Prywatności oraz oświadczenia o zapoznaniu się z informacjami o zasadach przetwarzania danych osobowych. 
 • Celem ułatwienia Użytkownikowi odnalezienia oraz identyfikacji treści, o których mowa w pkt. 13,  Operator zamieszcza poniżej wyodrębnioną informację dla osób, od których są zbierane dotyczące ich dane osobowe: 

8. Polityka cookies.

 • Serwisy Operatora korzystają z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisów.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisów korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisów (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisów ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • W ramach Serwisów stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisów mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Użytkownik powinien mieć świadomość, że ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisów.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisów reklamodawców oraz partnerów.
 • Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 • Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisów. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 • W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 • Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 • W celu zarządzania ustawieniami cookies należy postępować zgodnie z instrukcjami udostępnionymi dla każdej przeglądarki internetowej. 

9. Postanowienia końcowe.

 • Polityka Prywatności wraz z Polityką Cookies obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.
 • Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności i Polityki Cookies w każdym czasie. Jednolity tekst polityki prywatności i polityki cookies po zmianach będzie dostępny w na głównych  stronach Serwisów w zakładce „Polityka Prywatności”. O planowanej zmianie Operator poinformuje Użytkowników z tygodniowym wyprzedzeniem, ze wskazaniem zakresu zmian i daty rozpoczęcia obowiązywania. W przypadku braku akceptacji zmian przez Użytkownika, umowa o świadczenie usługi elektronicznej rozwiąże się z upływem wskazanego w zawiadomieniu terminu. Każda zmiana Polityki Prywatności i Cookies będzie widoczna w zakładce „Polityka Prywatności” na głównych stronach Serwisów.