Regulamin

Regulamin usługi Szybkie Przekazy Pieniężne TRANSFER24 obowiązuje od dnia 1 czerwca 2024r.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§ 1
 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi przesyłania pieniędzy na rachunki bankowe w Polsce za pośrednictwem „Systemu Szybkich Przekazów Pieniężnych Transfer24”.

 2. Usługa świadczona przez Transfer24 polega na zapewnieniu poprzez stronę internetową www.transfer24.co.uk technicznej możliwości złożenia przez Posiadacza Karty zlecenia obciążenia rachunku swojej Karty oraz na przekazaniu środków na rachunek prowadzony w PLN w dowolnym banku w Polsce.

 3. Realizacja transakcji jest możliwa jedynie przy użyciu Kart płatniczych dopuszczonych regulacjami Visa lub MasterCard do realizacji Transakcji bez fizycznej obecności.

§ 2

Usługa wpłaty na wybrany rachunek w dowolnym polskim banku poprzez „System Szybkich Przekazów do Polski TRANSFER24” oferowana jest przez:
- przekazy przyjmowane w walucie EUR i NOK - Transfer24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul Sienkiewicza 11/3 25-350 Kielce, kapitał zakładowy 240.000 zł w całości wpłacony, wpisany do rejestru pod numerem KRS 0000311111, REGON 260204830, NIP 6572772250.
- przekazy przyjmowane w walucie GBP - EasySend Ltd. z siedzibą Belfaście, adres: 55-59 Adelaide Street, Belfast BT2 8FE, zarejestrowaną w Companies House pod numerem: NI607336

§ 3

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Operator – Transfer24 Sp z o.o. lub EasySend Ltd

 2. Bank Wydawca – bank który wydał Kartę Posiadaczowi Karty.

 3. Bank Odbiorcy – bank w Polsce w którym posiada rachunek Odbiorca.

 4. Administrator Płatności – EasySend Ltd.

 5. Strona – strona internetowa Transfer24 za pośrednictwem której Użytkownik zleca realizację Transakcji.

 6. Karta – karta płatnicza wydana w ramach systemów Visa lub MasterCard, dopuszczona regulacjami tychże systemów do realizacji Transakcji bez fizycznej jej obecności.

 7. Posiadacz Karty / Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca kartę wydaną przez Bank Wydawcę, która poprawnie utworzyła i aktywowała swoje Konto Użytkownika.

 8. Autoryzacja - proces sprawdzenia, czy na rachunku Posiadacza Karty znajdują się środki umożliwiające dokonanie Transakcji.

 9. Odbiorca - osoba fizyczna lub firma posiadająca Rachunek w PLN w dowolnym banku w Polsce.

 10. Transakcja – wpłata środków z Karty Posiadacza na Rachunek Odbiorcy w wysokości określonej przez Posiadacza po pozytywnej Autoryzacji nie przekraczająca Limitów Transakcji.

 11. Konto – indywidualny panel administracyjny stworzony przez Posiadacza Karty w ramach Strony służący do realizacji Transakcji przez Posiadacza Karty, podglądu historii Transakcji oraz zarządzania jego danymi osobowymi.

 12. Rachunek Odbiorcy – rachunek pieniężny w walucie PLN prowadzony przez Bank Odbiorcy.

 13. Limity Transakcji – ograniczenia dzienne i miesięczne Transakcji dokonywanych z Karty i/lub Konta Użytkownika.

 14. Uwierzytelnienie Karty – transakcja sprawdzająca, mająca na celu potwierdzenie iż Użytkownik jest uprawnionym Posiadaczem Karty.

Rozdział 2. Rejestracja Konta Użytkownika
§ 4
 1. W ramach Strony zarejestrować się może osoba fizyczna będąca Posiadaczem Karty wydanej na swoje nazwisko przez Bank Wydawcę.

 2. Proces rejestracji Użytkownika odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem Strony.

 3. W procesie rejestracji Konta Użytkownika Posiadacz Karty podaje swoje dane niezbędne do aktywacji Konta. Aktywacja Konta może zostać wykonana tylko po poprawnym wypełnieniu formularza danych Użytkownika.

 4. W celu aktywacji swojego Konta Posiadacz Karty musi zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Posiadacz Karty na potrzeby aktywacji swojego Konta musi potwierdzić, że podane przez niego dane są poprawne i zgodne ze stanem faktycznym.

 5. Posiadacz Karty w procesie aktywacji swojego Konta zapoznaje się i akceptuje Politykę Prywatności Operatora, w szczególności zapoznaje się z zawartymi w niej informacjami Operatora jako administratora danych osobowych, podawanymi podczas zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą. Akceptacja Polityki Prywatności Operatora jest wymagana do założenia Konta.

 6. Użytkownik odrębnie może wyrazić zgodę na przetwarzanie do celów marketingowych (w tym do celów marketingu bezpośredniego) jego danych osobowych podanych w procesie rejestracji i aktywacji Konta. Zgoda w tym zakresie jest dobrowolna, a jej niewyrażenie nie ma wpływu na aktywację Konta i świadczenie usług objętych Regulaminem.

 7. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych osobowych podanych w trakcie rejestracji Konta w przypadku ich zmiany.

 8. Hasło dostępu do Konta Użytkownika zostanie ustalone podczas procesu rejestracji i można je zmienić za pomocą odpowiedniej opcji w Koncie Użytkownika.

 9. Po poprawnie zrealizowanym procesie rejestracji i aktywacji Konta Użytkownika w ramach Systemu Posiadacz Karty może dokonywać Transakcji.

 10. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła dostępu do swojego Konta, może za pośrednictwem odpowiedniej opcji na Stronie uruchomić proces przypomnienia hasła.

 11. Posiadacz Karty może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika.

 12. Do Użytkownik do swojego Konta może przypisać więcej niż jedną Kartę.

 13. Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta innym osobom.

 14. Użytkownik ma obowiązek zachować w tajemnicy hasło do Konta.

 15. Operator zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone.

 16. Szczegółowe regulacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Posiadaczy Karty, Użytkowników i odwiedzających serwis Operatora znajdują się w Polityce Prywatności Operatora.

Rozdział 3. Bezpieczeństwo Transakcji
§ 5
 1. W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa realizacja Transakcji odbywa się za pośrednictwem Administratora Płatności.

 2. Operator nie ma dostępu do danych Karty, dane Karty przechowuje Administrator Płatności.

 3. Operator nie przyjmuje odpowiedzialności za ewentualne roszczenia wynikające z przedstawienia przez Posiadacza Karty błędnych lub nieprawdziwych danych w procesie rejestracji Konta Użytkownika.

 4. Użytkownik jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia hasła przed osobami nieuprawnionymi.

Rozdział 4. Proces realizacji transakcji
§ 6
 1. Transakcję wpłaty na rachunek Odbiorcy za pośrednictwem Strony może zrealizować tylko Posiadacz Karty, korzystający ze swojego Konta Użytkownika

 2. Waluta w której zostanie obciążona Karta Użytkownika to funt brytyjski (GBP), euro (EUR) lub korona norweska (NOK) w zależności od tego jaką walutę wybrał Użytkownik.

 3. Rozliczenie środków w walucie obcej na Rachunku złotówkowym (PLN) Użytkownika następuje zgodnie z aktualnym kursem walutowym Operatora.

 4. Aktualny kurs walutowy jest widoczny po zalogowaniu do Konta Użytkownika.

 5. Użytkownik dokonując Transakcji akceptuje walutę transakcji, aktualny, widoczny kurs walutowy oraz dodatkowe opłaty widoczne podczas realizacji Transakcji.

 6. Transakcja może być realizowana tylko na rachunek Banku Odbiorcy, którego walutą rozliczeniową jest Złoty Polski (PLN).

 7. Posiadacz Karty wyraża zgodę na wejście przez Administratora Płatności w posiadanie wprowadzonych na Stronie danych oraz przeprowadzenie ich weryfikacji.

 8. W celu autoryzacji transakcji Operator przekazuje Administratorowi Płatności za pośrednictwem Strony, dane niezbędne do przeprowadzenia procesu autoryzacji.

 9. Warunkiem realizacji Transakcji jest:

  • Podanie kwoty Transakcji, która nie przekracza Limitów Transakcji.

  • Podanie prawidłowego numeru rachunku odbiorcy.

  • Podanie tytułu wpłaty.

  • Pozytywna Autoryzacja.

 10. Pozytywna Autoryzacja dokonana będzie wyłącznie w odniesieniu do Kart, o ile:

  • Karta nie jest zastrzeżona.

  • Karta jest ważna.

  • Bank Wydawca potwierdzi, że Użytkownik posiada dostępne środki na realizację Transakcji.

 11. W przypadku braku pozytywnej Autoryzacji Transakcja nie zostanie zrealizowana.

 12. Nadawcą przelewu do Odbiorcy jest Operator dlatego też Użytkownik zobowiązany jest podanie tytułu wpłaty który pozwoli Odbiorcy zidentyfikować transakcję.

 13. Operator przekazując przelew do Banku Odbiorcy w tytule przelewu umieści:

  • Imię i nazwisko Użytkownika

  • Tytuł przelewu podany przez Użytkownika

  • ID transakcji

  • Identyfikator klienta (przy transakcji o wartości powyżej 1000 EUR)

 14. Zasilenie rachunku Odbiorcy następuje nie później niż jeden dzień roboczy po pozytywnej Autoryzacji transakcji.

 15. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z wprowadzenia przez Użytkownika błędnego numeru rachunku Odbiorcy.

 16. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z winy Banku Odbiorcy.

 17. Zlecenie Transakcji jest nieodwołalne, w szczególnych przypadkach Operator może anulować Transakcję na prośbę Użytkownika, pod warunkiem, że środki nie zostały jeszcze przekazane do Banku Odbiorcy.

Rozdział 5. Limity Transakcji
§ 7

Limity Transakcji określa Operator. Limity transakcji dla Karty / Konta Użytkownika są widoczne po zalogowaniu na Koncie Użytkownika.

Rozdział 6. Reklamacje
§ 8
 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, zwrot czy też odmowę przyjęcia Transakcji przez Bank Odbiorcy, gdy nie nastąpiły one z jego winy, a w szczególności jeśli został podany nieprawidłowy numer rachunku Odbiorcy.

 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przyjęcia Transakcji przez Bank Odbiorcy jeśli został podany nieprawidłowy numer rachunku Odbiorcy. W takim przypadku reklamacje za pośrednictwem Operatora należy zgłaszać do Banku Odbiorcy.

 3. W przypadku nie przyjęcia Transakcji przez Bank Odbiorcy i zwrotu środków na rachunek Operatora, Operator poinformuje o tym fakcie Użytkownika na adres e-mail podany przy rejestracji.

 4. Operator dokona wpłaty zwróconych środków na inny rachunek walucie PLN wskazany przez Użytkownika w czasie 2 dni roboczych od otrzymania niezbędnych informacji.

 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści ani za szkody pośrednie, w tym za utracone możliwości gospodarcze lub utratę przychodów wynikającą z opóźnienia realizacji bądź braku realizacji Transakcji.

 6. Operator ponosi odpowiedzialność jedynie za realizację Transakcji.

 7. Szczegółowe zasady rozpatrywania reklamacji Użytkownika w sprawach związanych ze świadczeniem usługi przekazu pieniężnego oraz informacje dotyczące możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów na tle rozpatrywania reklamacji zostały określone w załączniku nr 1, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 8. Niezależnie od treści Regulaminu zasady rozpatrywania reklamacji Operator udostępnia Użytkownikom w serwisie internetowym w zakładce/podstronie „skargi i reklamacje”, dostępnej ze strony głównej serwisu.

Rozdział 7. Postanowienia końcowe
§ 9
 1. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania Konta Użytkownika, usunięcia Konta Użytkownika, a także odmowy realizacji Transakcji przez zarejestrowanego Użytkownika bez podania przyczyny.

 2. Począwszy od chwili złożenia zlecenia transakcji do chwili realizacji zlecenia Operator uprawniony jest w każdym czasie do zażądania od Użytkownika urzędowo poświadczonych kopii dokumentu tożsamości lub innych dokumentów równoważnych. Do czasu dostarczenia przez Użytkownika kopii dokumentów objętych żądaniem Operator ma prawo wstrzymać realizację transakcji bez obowiązku wynagrodzenia Użytkownikowi jakichkolwiek kosztów z tym związanych.

 3. W przypadku nie przedstawienia przez Użytkownika kopii dokumentów objętych wezwaniem Operator ma prawo anulować wszystkie zlecenia złożone przez Użytkownika bez obowiązku wynagradzania Użytkownikowi jakichkolwiek kosztów z tym związanych.

§ 10
 1. Niniejszy Regulamin Obowiązuje od dnia 01 czerwca 2024 roku

 2. Pełny i aktualny tekst Regulaminu oraz wszystkie wcześniejsze wersje Regulaminu są dostępne na stronie głównej Serwisu w zakładce „Regulamin”.

 3. Operator informuje, że może być zmuszony do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku rozszerzenia funkcjonalności Usługi, zaistnienia przyczyn technologicznych lub technicznych, albo zmian przepisów prawa. W przypadku Transakcji zgłoszonych do realizacji przed zmianą Regulaminu, a które nie zostały rozliczone do dnia ogłoszenia zmiany Regulaminu znajdują zastosowanie zasady Regulaminu sprzed zmiany.

 4. W przypadku planowanych zmian Regulaminu, Użytkownicy posiadający Konto zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o planowanych zmianach Regulaminu, z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o planowanej zmianie. Nadto Operator poinformuje o planowanych zmianach na stronach Serwisu w zakładce „Regulamin” przed wejściem w życie zmiany, w formacie dostępnym dla wszystkich zainteresowanych.

§ 11

Wszystkie spory rozstrzyga sąd właściwy w rozumieniu przepisów postępowania cywilnego.

Załączniki:

 1. zasady rozpatrywania reklamacji w sprawach usługi przekazu pieniężnego

Załącznik nr 1
Do regulaminu
Usługi Szybkie Przekazy Pieniężne Transfer24

ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI UŻYTKOWNIKÓW W SPRAWACH ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUGI PRZEKAZU PIENIĘŻNEGOwraz z informacją o pozasądowych możliwościach rozwiązywania sporów konsumenckich
§ 1

W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usługi przekazu pieniężnego świadczonej przez Operatora Użytkownik ma prawo złożyć reklamację.

§ 2. Miejsce i forma złożenia reklamacji
 1. Reklamacja może być złożona:

  • osobiście w siedzibie Operatora w formie pisemnej lub ustnej do protokołu sporządzonego przez dyżurującego pracownika;

  • telefonicznie w formie ustnej na nr tel. +48 41 342 50 80;

  • listownie w formie pisemnej na adres siedziby Operatora tj. ul. Sienkiewicza 16/10; 25-333 Kielce;

  • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej: reklamacje@tranfer24.eu

§ 3. Treść reklamacji i procedura rozpatrywania reklamacji
 1. Treść reklamacji powinna zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę klienta;

  • adres korespondencyjny;

  • adres e-mail: jeśli klient jest wnioskuje o przesłanie odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej wiadomości e-mail na adres inny niż wskazany przy rejestracji konta w systemie Operatora;

  • dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta

  • oczekiwany przez klienta sposób rozpatrzenia reklamacji czyli oczekiwany stan po rozpatrzeniu reklamacji;

  • podpis klienta, lub własnoręczny podpis klienta – w przypadku składania reklamacji w formie pisemnej.

 2. W przypadku stwierdzenia przez Operatora braku informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji, Operator zwraca się do klienta o ich uzupełnienie w takiej formie, w jakiej klient złożył reklamację.

 3. W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia reklamacji, Operator jest uprawniony do poinformowania klienta, że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe, ze względu na niekompletność przekazanych informacji. Niezależnie od powyższego klient jest informowany o rozpatrzeniu reklamacji w terminie wskazanym w pkt 5 poniżej.

§ 4. Termin rozpatrzenia reklamacji
 1. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 15 dni roboczych w przypadku reklamacji, które dotyczą praw i obowiązków wynikających z Ustawy o usługach płatniczych lub 30 dni kalendarzowych w pozostałych przypadkach, od dnia otrzymania reklamacji przez Operatora.

 2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec wydłużeniu do 35 dni roboczych w przypadku reklamacji, które dotyczą praw i obowiązków wynikających z Ustawy o usługach płatniczych, oraz do 60 dni kalendarzowych w pozostałych przypadkach.

 3. Za szczególne skomplikowane przypadki uznaje się konieczność uzyskania przez Operatora dodatkowych informacji od podmiotów trzecich współpracujących z Operatorem niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, w tym w szczególności informacje od operatora płatności kartowych (eCard), podmiotów współpracujących z Operatorem w zakresie płatności transgranicznych, banków, na rachunki których Operator przekazuje środki zgodnie ze zleceniem klienta.

 4. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 1, Operator informuje o tym klienta w formie pisemnej w terminie 15 dni roboczych od otrzymania reklamacji wraz z podaniem:

  • przyczyn opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji;

  • okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia zastrzeżeń klienta;

  • przewidywanego terminu udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, który nie może być dłuższy niż wskazany w ust. 2.

 5. Do zachowania terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem, a w przypadku odpowiedzi udzielonej na piśmie – nadanie w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.

 6. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 1 lub 2, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

 7. Zasad opisanych w ust. 6 nie stosuje się do reklamacji złożonych przez klientów nie będących konsumentami.

§ 5. Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji
 1. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej i wysłana:

  • listem poleconym na adres wskazany w reklamacji przez klienta lub z wykorzystaniem trwałego nośnika informacji – poprzez zamieszczenie pliku zawierającego odpowiedź na reklamację w koncie klienta w serwisie płatniczym, z możliwością jego pobrania lub zapisania przez klienta;

  • wyłącznie na wniosek klienta - z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (poprzez załączenie skanu odpowiedzi) na adres mailowy z którego reklamacja została wysłana, chyba że klient poda w reklamacji inny adres mailowy.

§ 6. Treść odpowiedzi na reklamację
 1. TOdpowiedź na reklamację będzie zawierała co najmniej:

  • uzasadnienie faktyczne i prawne – chyba, że reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z wolą klienta;

  • wyczerpującą informację na temat stanowiska Operatora w odniesieniu do reklamacji;

  • imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby udzielającej odpowiedzi na reklamację;

  • określenie terminu, w którym żądanie z reklamacji zostanie wykonane (w przypadku rozpatrzenia reklamacji zgodnie z wolą klienta)

 2. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji odpowiedź na reklamację będzie zawierała pouczenie o możliwości:

  • wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do rzecznika finansowego;

  • wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego (ze wskazaniem sądu i opisu podmiotu, który powinien być pozwany);

  • skorzystania z możliwości polubownego rozwiązania sporu.

§ 7. Informacja o możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów związanych ze świadczoną przez Operatora usługą płatniczą
 1. Informujemy, że Operator jako krajowa instytucja płatnicza podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

 2. W razie sporu z Operatorem klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.

 3. W zastrzeżeń dotyczących świadczenia usługi przez Operatora, klient ma możliwość zwrócenia się ze skargą do Komisji Nadzoru Finansowego.

 4. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń klienta w trybie rozpatrywania reklamacji, klient może:

  • złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego w sprawie rozwiązania sporu

  • wystąpić z powództwem do sądu powszechnego;

  • skorzystać z polubownego trybu rozstrzygnięcia sporu, na zasadach określonych w par. 8 poniżej.

§ 8. Informacja o podmiotach rozpatrujących spory konsumenckie z Operatorem
 1. W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Operator informuje, iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Operatorem, a konsumentami oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami, jest:

  • Rzecznik Finansowy.Szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporów można uzyskać w Biurze Rzecznika Finansowego pod adresem: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa oraz na jego stronie internetowej pod adresem: https://rf.gov.pl.

  • Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego.Szczegółowe informacje o zasadach rozstrzygania sporów znajdują się w Regulaminie Sądu Polubownego. Informacje o zasadach rozwiązywania sporów można uzyskać pod adresem: 00-030 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1, a także na stronie internetowej pod adresem: https://knf.gov.pl.

wykonaliśmy 4.626.761 przelewów do Polski

Pobierz aplikację Transfer24 na swój telefon

6,7 tys. użytkowników lubi to.