Zasady Ładu Korporacyjnego

Informacja o przyjęciu do stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Zarząd Transfer24 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (dalej: „Spółka”) przyjął do stosowania Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: „Zasady”) w zakresie dotyczącym kompetencji i obowiązków Zarządu tj. prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentacji, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, umową Spółki oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce, z zastrzeżeniem, iż § 13 ust. 1 Zasad w zakresie dotyczącym kolegialnego charakteru organu zarządzającego nie będzie stosowany, mając na względzie aktualną strukturę organizacyjną Spółki oraz charakter działalności przedsiębiorstwa prowadzonego przez Spółkę, oraz chyba że Zgromadzenie Wspólników zdecyduje o poszerzeniu składu Zarządu Spółki wprowadzając tym samym jego kolegialność. Zarząd Spółki zdecydował o przyjęciu pozostałych Zasad, z wyłączeniem niżej wymienionych rozdziałów i paragrafów:

  1. Spółka nie stosuje rozdziału 4 Zasad, dotyczącego Organu nadzorującego, ze względu na niepowołanie takiego organu umową Spółki.

  2. Rozdział 9 Zasad, dotyczący zarządzania aktywami na ryzyko klienta, nie będzie stosowany z uwagi na nieprowadzenie przez Spółkę działalności w tym zakresie

Zgromadzenie Wspólników Spółki przyjęło do stosowania Zasady w ramach przysługujących mu kompetencji, przy czym odstąpiło od stosowania zasad określonych w:

  1. § 28 ust. 3 i 4 Zasad w zakresie przedstawiania organowi stanowiącemu przez organ nadzorujący raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania oraz dokonywania przez organ stanowiący oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej;

  2. § 29 ust 2 i 3 Zasad, w zakresie ustalania przez organ stanowiący wynagrodzenia członków organu nadzorującego oraz zasad tego wynagrodzenia;

  3. § 30 ust. 1 i 2 Zasad, w zakresie kompetencji organu nadzorującego do wprowadzania i nadzorowania zasad wynagradzania członków organu zarządzającego.

wykonaliśmy 4.581.765 przelewów do Polski

Pobierz aplikację Transfer24 na swój telefon

6,7 tys. użytkowników lubi to.